Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZESCIOWY.PL

1. Wstęp / Informacja o Firmie

1.1. Sklep internetowy czesciowy.pl dostępny pod adresem internetowym www.czesciowy.pl prowadzony jest przez Katarzynę Pieniacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DENSA Katarzyna Pieniacka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9730927984, REGON: 362087532, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Strumykowa 5A, 66-016 Płoty, adres poczty elektronicznej: biuro@czesciowy.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu ( z wyjątkiem pkt. 7 Regulaminu, który związany jest wyłącznie z Przedsiebiorcą dokonującym zakupu w powyższym sklepie internetowym).

2. Definicje

2.1.W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Cena – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.
 2. Dzień Roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
 3. Koszyk – oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży).
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Towar – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu (np. części zamienne do elektronarzędzi), która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” „na zamówienie” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka), nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywania przez Serwis plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://czesciowy.pl/polityka-prywatnosci/
 11. Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 12. System Informatyczny– oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
 13. Ustawa o Prawach Konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.)
 14. Użytkownik – W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży.
 15. Zamówienie – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu, na Towary dostępne w Serwisie. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.
 16. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie.

3. Zamówienia

3.1. Sklep internetowy www.czesciowy.pl umożliwia:

1) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz zawierania umów sprzedaży na odległość.

2) uzyskanie informacji o towarach w sklepie internetowym, drogą mailową oraz telefoniczną

3.2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi , foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.czesciowy.pl kierowane przez DENSA Katarzyna Pieniacka do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3.3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.czesciowy.pl, są one realizowane w kolejności ich składania.

3.4. Maksymalna kwota pobrania ( zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 300 PLN.

4. Dostawa

4.1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.czesciowy.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

4.2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności , wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

4.3. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

4.4. Jeżeli nie ustalono inaczej, DENSA Katarzyna Pieniacka wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez DENSA).

4.5. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru d o wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

4.6. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji , a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

4.7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, DENSA zaleca sporządzić protokół szkodowy.

5. Sposoby płatności

5.1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1) Przed wydaniem towaru klientowi:

 • Przelewem na rachunek bankowy DENSA Katarzyna Pieniacka
 • Kartą kredytową.

2) W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu DENSA Katarzyna Pieniacka.
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

5.2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

6. Zwrot towaru przez konsumenta

6.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

 • na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Usługodawcy: DENSA Katarzyna Pieniacka ul. Strumykowa 5A, 66-016 Płoty lub składając pismo pod tym adresem,
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@czesciowy.pl,

6.4. Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod adresem: odstapienie od umowy.

6.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży Umowę taką uważa się za niezawartą.

6.7. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Usługodawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Usługodawcy przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

 • Przesyłając Towar na adres Usługodawcy: DENSA Katarzyna Pieniacka ul. Strumykowa 5A, 66-016 Płoty
 • dostarczając Towar do siedziby firmy tj. : ul. Strumykowa 5A, 66-016 Płoty .

6.8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

6.9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem 6.10. i 6.11. poniżej.

6.10. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.

6.11. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

6.12. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.13. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami (Przedsiębiorcy)

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
7.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
7.8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8. Rękojmia towarów/ Reklamacja

8.1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

8.2. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad.

8.3. Usługodawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Usługodawca jako sprzedawca odpowiada względem Użytkownika z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), z zastrzeżeniem pkt. 8.4. poniżej.

8.4. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Usługodawcy w dowolny sposób. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Konsumenta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

8.5. Użytkownik wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar.

8.6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi . Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną

8.7. Usługodawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

8.8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.

8.9. W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem działającym jako przedsiębiorca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulowana przepisami Kodeksu cywilnego.

8.10. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. 8.9. powyżej nie mają zastosowania do Umów Sprzedaży zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.

9. Gwarancja

9.1. Usługodawca nie jest producentem Towarów.

9.2. W przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją Producenta, Usługodawca wraz z Towarem wyda Użytkownikowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Usługodawcą stanowi dokument gwarancyjny.

9.3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Użytkownika, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta (takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacje, że warunki gwarancyjne producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi) określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

9.4. Użytkownik powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

9.5.Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

10. Dane osobowe

10.1. Realizując poprzez Sklep Internetowy czesciowy.pl zakupy, administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO jest firma DENSA Katarzyna Pieniacka z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Podgornej 29A.

10.2. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.

10.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

10.4. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

10.5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych m.in. filmom transportowym i kurierskim.

10.6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

10.7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.

10.8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

11. Polityka prywatności

11.1. Dane osobowe klienta podane podczas rejestracji są przetwarzane przez DENSA Katarzyna Pieniacka, ul. Kożuchowska 8B/10, 65-364 Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 29A, NIP: 9730927984, REGON: 362087532, która jest administratorem danych osobowych.

11.2. Aby prawidłowo zarejestrować konto czy zamówić towar niezbędne jest podanie przez klienta danych osobowych i wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne aby przeprowadzić rejestrację, zamówić towar i zrealizować zamówienie.

11.3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

11.4. W przypadku gdy klient wyraził zgodę na przesyłanie oferty handlowej na jego pocztę elektroniczną w formie Newsletteru, jego adres e-mail podany podczas rejestracji jest dodany do listy i wykorzystywany w celach marketingowych. Wyrażenie zgody przez klienta na przetwarzanie danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia.

11.5. Dane osobowe klienta pozyskane przez firmę DENSA Katarzyna Pieniacka będącą administratorem danych osobowych będą przetwarzane w konkretnych celach i są one opisane szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej na stronie sklepu.

11.6. Klient ma prawo do uzyskania informacji w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe. Przysługuje mu również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.

11.7. Firma DENSA reprezentowana przez Katarzynę Pieniacką jako administratora danych osobowych ma prawo je powierzyć innemu podmiotowi, z którym współpracuje w celu realizacji świadczonych usług m. in. realizacja i wysyłka zamówienia, wysyłka informacji handlowej.

11.8. Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies, których celem jest ułatwienie klientowi korzystania z serwisu, dopasowanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwania klienta, a także badania ruchu klientów w obrębie sklepu. Odpowiednie ustawienie oprogramowania a w szczególności przeglądarki internetowej klienta jest automatycznie wyrażeniem zgody na stosowanie plików typu Cookies.

11.9. Klient może w każdej chwil ustawić tak przeglądarkę aby blokowała tego typu pliki i ostrzegać przed zapisywaniem na urządzeniu. Jednak w takiej sytuacji może się zdarzyć, że użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich możliwości jakie daje serwis, a ostatecznie może zostać zablokowane wyświetlanie podstron serwisu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2019 r.

12.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

12.3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Użytkownik, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane w niniejszym Regulaminie, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.

12.4.Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,
 • konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,
 • wprowadzenia odpłatności Usługi,
 • zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,
 • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,
 • konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,
 • konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,
 • pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,
 • zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,
 • zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 14.4 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umów o świadczenie Usługi Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży),
 • zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,
 • zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

12.5. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Usługodawcę, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

12.6. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

12.7. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.

12.8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

12.9. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem na adres biuro@czesciowy.pl

12.10. Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy